Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego niezla-sztuka.pl

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Regulamin określa:
  1. zasady zawierania Umów kupna sprzedaży Towarów na stronie internetowej sklepy internetowego niezla-sztuka.pl,
  2. zobowiązania Sprzedawcy wobec Klienta,
  3. prawa i obowiązki Klienta wynikające z realizacji Umowy kupna sprzedaży z uwzględnieniem zasad postępowania reklamacyjnego. 
 2. niezłą-sztuka.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie www.niezla-sztuka.pl, prowadzony przez GD Art sp zoo, ul Cicha 4, 35-326 Rzeszow, NIP 8133691013
 3. Wszystkie Towary dostępne w sklepie internetowym niezla-sztuka.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym niezla-sztuka.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest przez Sprzedającego faktura VAT bądź paragon niefiskalny.Podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest wskazać czy za Towar ma być wystawiona faktura VAT czy paragon niefiskalny.
 6. Paragon niefiskalny jest dostarczany drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej
 7. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

§ 2

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 • Cennik – zestawienie Towarów sprzedawanych przez sklep internetowy niezla-sztuka.pl wraz z cenami.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę kupna sprzedaży towaru ze sklepem internetowym niezla-sztuka.pl.
 • Konto– utworzony w sklepie internetowym niezla-sztuka.pl profil Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie internetowym niezla-sztuka.pl.
 • Regulamin – poniższy Regulamin Sprzedaży sklepu internetowego niezla-sztuka.pl.,
 • Sprzedawca – GD Art sp zoo, ul Cicha 4, 35-326 Rzeszow, NIP 8133691013
 • Umowa – Umowa kupna sprzedaży Towarów, zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego niezla-sztuka.pl między Klientem a Sprzedawcą.
 • Towar – każda rzecz, która jest przedmiotem sprzedaży przez sklep internetowy niezla-sztuka.pl. Pełna oferta towarowa dostępna jest na stronie internetowej niezla-sztuka.pl

2. W odniesieniu do osoby Klienta:

a) w przypadku osób fizycznych – Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

b) w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności zgodnie z zasadami reprezentacji.

§ 3

 1. Klient ma możliwość korzystania ze sklepu internetowego niezla-sztuka.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie, dotyczące jego działań w sklepie internetowym niezla-sztuka.pl.
 2. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta, Klient wypełnia formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:
 • adres e-mail,
 • hasło do logowania
 1. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
 2. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Klient po potwierdzeniu rejestracji ma możliwość edycji swojego profilu poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach swoich danych tj. imienia oraz nazwiska.
 4. Klient może wyrazić zgodę na dobrowolne otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach ( newsletter).

Rozdział 2. Zamówienia i zawarcie umowy
§ 4

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego niezla-sztuka.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu internetowego niezla-sztuka.pl, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.
 3. Zamówienia można dokonać poprzez zakup Towaru za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego niezla-sztuka.pl.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru.
 5. Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub żądania przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 6. Niezależnie od sposobu dokonania zamówienia,  dla Sprzedawcy jaki Klienta wiążące są informacje zawarte na stronie sklepu internetowego niezla-sztuka.pl przy kupowanym Towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: jego cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§ 5

 1. Klient dokonujący nabycia Towaru za pośrednictwem sklepu internetowego  niezla-sztuka.pl,po ostatecznym wyborze Towaru przeznaczonego do zakupu, zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w sklepie internetowym.
 2. Możliwa jest drobna różnica kolorów i odcieni produktów przedstawionych na niezla-sztuka.pl, które wynikają z różnic ustawień monitora Kupującego.
 3. Klient zobowiązany jest dokonać:
 • rozmiaru Towaru,
 • ilości sztuk Towaru.

4. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego niezla-sztuka.pl, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia:

 • Oznaczenia i wartości zamawianego Towaru,
 • Wybranego sposobu dostawy,
 • Wybranego sposobu płatności.

§ 6

 1. Za zamówiony Towar Sprzedawca nalicza cenę według cen zawartych na stronie internetowej sklepu internetowego niezla-sztuka.pl w momencie złożenia zamówienia.
 2. Sklep internetowy niezla-sztuka.pl proponuje możliwość dokonania płatności za zakupiony towar w systemie „przelewy24.pl”
 3. Forma płatności w postaci „przelewy24.pl” umożliwia realizację płatności za pomocą szybkiego przelewu internetowego. Klient decydując się na taka opcję płatności automatycznie ostanie przekierowany do systemu „przelewy24.pl”.
 4. Sklep internetowy niezla-sztuka.pl proponuje możliwość dokonania dostarczenia  zakupionego towar za pośrednictwem kuriera UPS w formie paczki.

§ 7

 1. Fomularz składania zamówienia składa się z formularzy składowych, służących do określenia:
 • Danych Klienta (określenie imienia/nazwiska)
 • Podania numeru telefonu Klienta,
 • Potwierdzenia adresu poczty e-mail Klienta
 • Typu konta użytkownika- osoba prywatna/firma,
 • Adresu Klienta,
 • Akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól zaznaczonych gwiazdką
 2. Zaakceptowanie wszystkich danych przez Klienta oznaczanie formalnie dokonanie transakcji a zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie jako przyjęte do realizacji.
 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, dochodzi do skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy sklepem internetowym  niezla-sztuka.pl a Klientem.

Rozdział 3. Prawo do rezygnacji z zamówienia

§ 8

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do chwili wysłania Towaru.
 2. W celu realizacji prawa do rezygnacji z zamówienia, Klient zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę drogą telefoniczną bądź e-mailowa o skorzystaniu z ww prawa.
 3. W przypadku dokonania przedpłaty i rezygnacji, zwrot wpłaconych pieniędzy na podane konto Klienta następuje niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych. Czas oczekiwania na zwrot jest uzależniony od sposobu jego realizacji.

§ 9

1. W przypadku braku zamówionego Towaru na magazynie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub jej częściowej realizacji, informując jednocześnie o tym Klienta, przedstawiając do wyboru możliwe warianty:

a. przewidywana dostępność artykułu,

b. przewidywany okres oczekiwania,

c. produkt zastępczy

2. Klientowi przysługuje w sytuacji opisanej w ust.1 prawo do odstąpienia od  Umowy i zwrot uregulowanej należności, niezależnie od przedstawionych przez Sprzedawcę wariantów. 

Rozdział 4. Realizacja zamówienia

§ 10

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

 1. Zamówiony Towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez Klienta oraz w miejsce wskazane przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 2. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi niezwłocznie, przy czym termin ten może wynosić od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o ile nie zostanie ustalony inny termin.
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Termin dostawy towaru uzależniony jest od przewoźnika.
 5. Sprzedawca ma prawo żądać od Klienta zwrot kosztów przesyłki zwrotnej w sytuacji, gdy wyśle zamówiony Towar pod adres wskazany w zamówieniu, a Klient go nie odbierze. Klient może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy.
 6. Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze: 
  – Visa 
  – Visa Electron 
  – Mastercard 
  – MasterCard Electronic 
  – Maestro

§ 11

 1. W sytuacji, gdy dostarczony Towar przez dostawcę ma ślady użytkowania, Klienta powinien przede wszystkim żądać od przewoźnika sporządzenia odpowiedniego protokołu.
 2. Klient w sytuacji opisanej w ust. 1 powinien skierować reklamację do przewoźnika.
 3. Niezaleznie od prawa do reklamacji kierowanej do przewoznika Towaru, Klient ma prawo do kierowania swoje roszczenia do Sprzedawcy.

§ 12

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych, Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym Klient jest bezzwłocznie o tym informowany.
 2. W sytuacjach szczególnych Sprzedawca ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym Klient jest natychmiast informowany.

§ 13

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

Rozdział 5. Gwarancja jakości Towaru

§ 13

 1. Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie oferowane Towary są legalnego pochodzenia. Produkt posiada gwarancję przypisaną od danego producenta, o czym są Klient jest informowany przy odbiorze lub ewentualnie drogą e-mail.
 2. Na Towary zakupione u Sprzedawcy zapewniona jest 2 (dwu) letnia gwarancja.
 3. Gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz U Nr 141, poz. 1176 z 2002r.)

Rozdział 6. Prawo do odstąpienia od umowy

§ 14

 1. Klient, z chwilą otrzymania zamówionego Towaru ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest piśmie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zamówionego towaru oraz wraz ze zwracanym towarem przesłać je na adres Sprzedawcy.
 3. Koszt odesłania Towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient, chyba że Sprzedawca zgodził się go ponieść – po uprzednim kontakcie.
 4. Klientowi odstępującemu od umowy, należy się nie tylko zwrot ceny Towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od Sprzedawcy do Klienta) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

§ 15

 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy wraz z zamówionym Towarem, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Rozdział 7. Ochrona danych osobowych

§ 16

 1. Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Sprzedawca zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z zamówieniami i promocjami sklepu.
 3. Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i niniejszym Regulaminie.
 4. Przetwarzanie Danych Osobowych w Sklepie Internetowym:

Cel Przetwarzania Danych Osobowych:

 • Realizacja zamówień oraz świadczenie usług związanych z ofertą sklepu.
 • Obsługa konta klienta i zapewnienie bezpieczeństwa transakcji.
 • Personalizacja treści i dostosowanie ich do preferencji użytkownika.
 • Zarządzanie systemem komunikacji, w tym przesyłanie informacji marketingowych na podstawie zgody.

Rodzaje Przetwarzanych Danych Osobowych:

 • Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
 • Dane kontaktowe (numer telefonu).
 • Dane związane z transakcjami (informacje o zamówieniach, płatnościach).
 • Dane związane z korzystaniem ze strony (historia zakupów, preferencje).
 1. Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych:

  Przetwarzanie danych osobowych w sklepie internetowym opiera się na:
  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda klienta na przetwarzanie danych.
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów sklepu.

Rozdział 8. Postępowanie reklamacyjne

§ 17

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Towaru,uzależnionej od wystąpienia wady Towaru.
 2. Klient realizując prawo do reklamacji zobowiązany jest wybrać podstawę złożenia reklamacji:
  1.  gwarancję (o ile została udzielona)
  2.  rękojmię.
 3. W celu realizacji prawa do reklamacji Towaru, Klient zobowiązany jest na swój własny koszt dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy.
 4. Po wyborze prawa, na podstawie którego będzie składana reklamacja, Klient zobowiązany jest  dokładnie opisać zauważoną wadę Towaru i sprecyzować żądanie zgodnie z możliwymi wyborami przewidzianymi dla danej procedury (gwarancji lub rękojmi).
 5. Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji drogą pisemną
 6. Do złożenia reklamacji potrzebny jest dowód zakupu – paragon lub faktura  bądź inny  dowód zawarcia transakcji.

§ 18

 1. Reklamację wadliwego Towaru Klient może złożyć do Sprzedawcy, w sytuacji, gdy ten ustalił on dobrowolnie swe zobowiązania i czas ich trwania.

§ 19

 1. Jeżeli Klient jako podstawę dochodzenia swych roszczeń wybrał rękojmię, to odpowiedzialność Sprzedawcy za wadliwy Towar trwa 2 lata od daty jego wydania.
 2. Klient ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę o wadzie i określić swoje żądanie w ramach rękojmi w ciągu roku od jej zauważenia.
 3. W przypadku gdy Klient przekroczy roczny termin od daty wykrycia wady roszczenie reklamacyjne przedawnia się.

§ 20

 1. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w zakreślonym w ust. 1 terminie, wówczas uznaje on  żądanie Klienta za uzasadnione
 3. W wyniku złożonej w ramach rękojmi reklamacji, Sprzedawca może dokonać:  

a. naprawienia Towaru,

b. wymiany Towaru,

c. obniżenia ceny Towaru,

d. odstąpienia od umowy

4.  Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.

5. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty dostawy Sprzedawca.

6.Niezależnie od sposobu realizacji prawa do reklamacji, Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia wadliwego towaru.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe.

§ 21

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 § 22

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.05.2017
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu internetowego. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.